Spelregels (Algemene Voorwaarden)

Artikel 1 – Informatie DE PINDAKAASWINKEL

DE PINDAKAASWINKEL
Czaar Peterstraat 169
1018 PJ Amsterdam
E-mailadres: michiel@depindakaaswinkel.nl
BTW nummer: NL856725523B01
KvK nummer: 66853281

Tel nummer: 0630201166

Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen DE PINDAKAASWINKEL (“DE PINDAKAASWINKEL”), en een wederpartij (de “Wederpartij).
 • De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval de ongeldige of onverbindende bepalingen zoveel mogelijk vervangen door geldige en verbindende bepalingen waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige of onverbindende bepalingen.
 • DE PINDAKAASWINKEL behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden zullen de Wederpartij ter hand worden gesteld worden, waarbij de Wederpartij na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden 1 maand de tijd heeft de door haar met DE PINDAKAASWINKEL aangegane overeenkomst op te zeggen, in overeenstemming met artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Het aanbod
 • Alle offertes en aanbiedingen van DE PINDAKAASWINKEL zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 • DE PINDAKAASWINKEL kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De Wederpartij heeft geen recht op reclamatie in het geval (de afbeeldingen van) de producten niet overeen komen met (het uiterlijk van) de geleverde producten, tenzij het om materieel andere producten gaat.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is DE PINDAKAASWINKEL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

 

Artikel 4 – De overeenkomst
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DE PINDAKAASWINKEL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DE PINDAKAASWINKEL is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 • DE PINDAKAASWINKEL kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DE PINDAKAASWINKEL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft de overeenkomst niet aan te gaan, is DE PINDAKAASWINKEL gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De Wederpartij is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen..
 • DE PINDAKAASWINKEL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Indien DE PINDAKAASWINKEL gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan DE PINDAKAASWINKEL ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht
 • DE PINDAKAASWINKEL sluit het herroepingsrecht uit voor producten die snel kunnen bederven of verouderen. Indien het product niet in gewenste staat aankomt kan na overleg een nieuwe worden opgehaald/ bezorgd.

 

Artikel 6 – De prijs en betaling
 • DE PINDAKAASWINKEL is gerechtigd prijsverhogingen door te voeren na 3 maanden van de totstandkoming van de overeenkomst, voorzover dergelijke prijsverhoging niet onredelijk bezwarend is voor de Wederpartij
 • De door de Wederpartij verschuldigde bedragen worden voldaan via een overboeking, of rechtstreeks aan DE PINDAKAASWINKEL.

 

Artikel 7 – Levering en uitvoering
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan DE PINDAKAASWINKEL kenbaar heeft gemaakt. DE PINDAKAASWINKEL levert slechts aan adressen waar haar product in ontvangst genomen kan worden (en dus niet aan postadressen).
 • Consument is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van adreswijzigingen.
 • DE PINDAKAASWINKEL is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige (adres)gegevens.
 • De overdracht van de eigendom van de producten zal pas op de Wederpartij overgaan nadat de Wederpartij heeft voldaan aan (i) al haar vorderingen betreffende de tegenprestatie welke door de Wederpartij aan DE PINDAKAASWINKEL op grond van een overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsook (ii) ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten.

 

Artikel 8 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DE PINDAKAASWINKEL vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DE PINDAKAASWINKEL op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10 – Overmacht
 • DE PINDAKAASWINKEL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
 • Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van DE PINDAKAASWINKEL, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van DE PINDAKAASWINKEL, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, en (x) algemene vervoersproblemen.
 • DE PINDAKAASWINKEL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is DE PINDAKAASWINKEL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling
 • Bij DE PINDAKAASWINKEL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DE PINDAKAASWINKEL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 12 – Geschillen
 • Op overeenkomsten tussen DE PINDAKAASWINKEL en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Winkelmand0
Je winkelmand is (nog) leeg
Doorgaan met winkelen