Privacy Statement

De Pindakaaswinkel De Pindakaaswinkel, gevestigd aan Czaar Peterstraat 169, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.depindakaaswinkel.nl Czaar Peterstraat 169, Amsterdam +31630201166

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Pindakaaswinkel verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via michiel@depindakaaswinkel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Pindakaaswinkel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Pindakaaswinkel neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Pindakaaswinkel) tussen zit. De Pindakaaswinkel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Pindakaaswinkel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

De Pindakaaswinkel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Pindakaaswinkel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Pindakaaswinkel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar michiel@depindakaaswinkel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Pindakaaswinkel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Pindakaaswinkel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via michiel@depindakaaswinkel.nl

 

Spelregels (Algemene Voorwaarden)

Artikel 1 – Informatie DE PINDAKAASWINKEL

DE PINDAKAASWINKEL
Czaar Peterstraat 169
1018 PJ Amsterdam
E-mailadres: michiel@depindakaaswinkel.nl
BTW nummer: NL856725523B01
KvK nummer: 66853281

Tel nummer: 0630201166

Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen DE PINDAKAASWINKEL (“DE PINDAKAASWINKEL”), en een wederpartij (de “Wederpartij).
 • De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval de ongeldige of onverbindende bepalingen zoveel mogelijk vervangen door geldige en verbindende bepalingen waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige of onverbindende bepalingen.
 • DE PINDAKAASWINKEL behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden zullen de Wederpartij ter hand worden gesteld worden, waarbij de Wederpartij na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden 1 maand de tijd heeft de door haar met DE PINDAKAASWINKEL aangegane overeenkomst op te zeggen, in overeenstemming met artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Het aanbod
 • Alle offertes en aanbiedingen van DE PINDAKAASWINKEL zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 • DE PINDAKAASWINKEL kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De Wederpartij heeft geen recht op reclamatie in het geval (de afbeeldingen van) de producten niet overeen komen met (het uiterlijk van) de geleverde producten, tenzij het om materieel andere producten gaat.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is DE PINDAKAASWINKEL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

 

Artikel 4 – De overeenkomst
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DE PINDAKAASWINKEL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DE PINDAKAASWINKEL is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 • DE PINDAKAASWINKEL kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DE PINDAKAASWINKEL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft de overeenkomst niet aan te gaan, is DE PINDAKAASWINKEL gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De Wederpartij is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen..
 • DE PINDAKAASWINKEL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Indien DE PINDAKAASWINKEL gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan DE PINDAKAASWINKEL ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht
 • DE PINDAKAASWINKEL sluit het herroepingsrecht uit voor producten die snel kunnen bederven of verouderen. Indien het product niet in gewenste staat aankomt kan na overleg een nieuwe worden opgehaald/ bezorgd.

 

Artikel 6 – De prijs en betaling
 • DE PINDAKAASWINKEL is gerechtigd prijsverhogingen door te voeren na 3 maanden van de totstandkoming van de overeenkomst, voorzover dergelijke prijsverhoging niet onredelijk bezwarend is voor de Wederpartij
 • De door de Wederpartij verschuldigde bedragen worden voldaan via een overboeking, of rechtstreeks aan DE PINDAKAASWINKEL.

 

Artikel 7 – Levering en uitvoering
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan DE PINDAKAASWINKEL kenbaar heeft gemaakt. DE PINDAKAASWINKEL levert slechts aan adressen waar haar product in ontvangst genomen kan worden (en dus niet aan postadressen).
 • Consument is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van adreswijzigingen.
 • DE PINDAKAASWINKEL is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige (adres)gegevens.
 • De overdracht van de eigendom van de producten zal pas op de Wederpartij overgaan nadat de Wederpartij heeft voldaan aan (i) al haar vorderingen betreffende de tegenprestatie welke door de Wederpartij aan DE PINDAKAASWINKEL op grond van een overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsook (ii) ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten.

 

Artikel 8 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DE PINDAKAASWINKEL vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DE PINDAKAASWINKEL op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10 – Overmacht
 • DE PINDAKAASWINKEL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
 • Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van DE PINDAKAASWINKEL, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van DE PINDAKAASWINKEL, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, en (x) algemene vervoersproblemen.
 • DE PINDAKAASWINKEL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is DE PINDAKAASWINKEL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling
 • Bij DE PINDAKAASWINKEL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DE PINDAKAASWINKEL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 12 – Geschillen
 • Op overeenkomsten tussen DE PINDAKAASWINKEL en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Winkelmand0
Je winkelmand is (nog) leeg
Doorgaan met winkelen